Skip to main content

Zo werken wij

Hier kun je praktische informatie vinden over onze manier van werken. Afspraken en procedures van uiteenlopende onderwerpen hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Onze afspraken

Op het Bonhoeffercollege hanteren wij een heel belangrijke basisregel:
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn.

De overige regels vind je in het document: Regels voor leerlingen.

Een volledig overzicht van de rechten en de plichten, inclusief klachtenprocedures, van de leerlingen is te vinden in het Leerlingenstatuut.

Lesuitval

Uiteraard proberen we lesuitval zoveel mogelijk tegen te gaan maar soms is het onvermijdelijk omdat we niet voor elk vak op elk uur een vervanger klaar hebben staan. Bij het uitvallen van een les wordt zo snel mogelijk het rooster aangepast zodat er geen tussenuren voor de leerlingen ontstaan. Indien dat niet mogelijk is wordt er bij de brugklassen in een tussenuur altijd opvang verzorgd door één van de onderwijsassistenten. Leerlingen werken dan aan huiswerk of aan een project. Bij langdurige uitval zoeken we naar een externe vervanger of worden de klassen verdeeld over vakcollega’s. Soms betekent dit dat we de ‘kaasschaafmethode’ toepassen: andere klassen leveren een uur in zodat de beschikbare tijd ook over de klassen-met-uitval kan worden verdeeld.

Sectie ontwikkeldagen

Binnen CAO zijn afspraken gemaakt over de verlaging van de werkdruk voor docenten. Per 1 september 2019 wordt voor docenten 50 klokuren vrijgemaakt om meer tijd te kunnen besteden aan de onderwijsontwikkelingen binnen secties. Het Bonhoeffercollege heeft met instemming van de MR besloten om 5 sectie ontwikkeldagen per schooljaar in te plannen.  Tijdens deze dagen werken leerlingen thuis of op school aan de volgende activiteiten:

 • Profielwerkstuk:
  Alle leerlingen van de examenjaren werken gedurende twee ontwikkeldagen aan het profielwerkstuk. Dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de begeleidende docent, conform de opzet die van te voren met de leerlingen is doorgesproken. Na de ontwikkeldagen wordt tijdens een begeleidend moment door de docent de voortgang getoetst.
 • Praktische opdrachten:
  Alle leerlingen werken gedurende één of twee dagen aan een praktische opdracht. De praktische opdrachten worden onder verantwoordelijkheid van een vakdocent uitgevoerd. De praktische opdrachten maken onderdeel uit van een lesprogramma dat is opgenomen in het vak curriculum van de betrokken secties.
 • LOB:
  Voor alle leerlingen worden één of twee dagen ingezet voor LOB opdrachten, zoals Me-Mind-Map, meeloopdagen op het vervolgonderwijs en beroepsgerichte stage. De opdrachten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het decanaat en /of de mentor. Stages en /of meeloopdagen kunnen op een ontwikkeldag of op een andere dag worden uitgevoerd.
 • Maatschappelijke stage:
  In alle onderbouwklassen volgen de leerlingen gedurende één dag een maatschappelijke stage. Deze stage kan plaatsvinden op een ontwikkeldag, maar mag ook op een andere dag in een weekend of tijdens een vakantie worden uitgevoerd.
 • Voorbereiding toets-/PTA week:
  Een dag wordt gekoppeld aan het begin van de toets-/PTA week. In het kader van werkdrukvermindering bij leerlingen is op initiatief van de leerlingenraad gekozen voor een ontwikkeldag aan het begin van een toetsweek. De dag wordt onder verantwoordelijkheid van de mentor uitgevoerd. De voorbereiding wordt gericht op planning en organisatie.

Jaarlijks wordt per afdeling op de website per leerjaar aangegeven welke activiteiten door leerlingen worden uitgevoerd. Klik hiervoor op één van de volgende links:

Brugklas
Mavo
Havo
Vwo

Verzuim

Bij afwezigheid wegens ziekte bellen ouders/verzorgers  vóór 10.00 uur naar de receptie (0251-659119). Wij worden graag iedere dag gebeld als de ziekte langer duurt dan één dag.

Medische afspraken dienen zoveel mogelijk in eigen tijd plaats te vinden. Indien een afspraak tijdens schooltijd is, moet dit door middel van de gele brief voor die tijd gemeld worden.

De absentieformulieren liggen bij de receptie, maar zijn ook hier te vinden.

Buitengewoon verlof (bijv. verlof buiten schoolvakanties, bruiloft) is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de afdelingsleider. Het formulier van de gemeente hiervoor is digitaal of bij de receptie op te halen. Het verzoek moet worden ingediend bij de desbetreffende afdelingsleider.

Leerlingen die de gymnastieklessen niet kunnen of mogen bijwonen, zijn of blijven tijdens die uren op school.

Absentie

Wanneer wij 5 werkdagen na de geconstateerde afwezigheid geen bericht hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat de afwezigheid ongeoorloofd was. De leerling moet zich daarvoor twee keer melden om 7.45 uur.

In Magister is voor ouders en leerlingen te zien of er absenties open staan.

Bij meerdere ongeoorloofde absenties wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, afdelingsleider en eventueel leerplichtambtenaar.

Te laat

Als een leerling te laat in de les verschijnt, wordt hij/zij door de docent te laat gemeld in Magister. De leerling moet zich dan de volgende lesdag om 7.45 uur melden.

Schoolkosten

Informatie over de ouderbijdrage en overige schoolkosten is terug te vinden in ons informatiebulletin.

Ouders ontvangen per mail een link naar Schoolloket om te betalen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, is na te lezen in deze handleiding.

Als school of andere kosten voor uw kind een probleem geven, kunt u voor financiële hulp mogelijk terecht bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij bieden financiële ondersteuning als aanvulling op gemeentelijke en lokale regelingen aan jongeren tot 21 jaar. Informatie vindt u op www.kinderhulp.nl

Zij-instromers

Leerlingen die in de tweede klas of hoger willen instromen op onze school kunnen contact opnemen met de afdelingsleider van de klas waarin ze op in willen stromen. Voor een leerling die wil instromen in het volgende schooljaar nemen wij vanaf april contact op met de vorige school. Als die gegevens binnen zijn wordt de leerling met de ouder(s)/verzorger(s) op school uitgenodigd. Op basis van dit gesprek wordt een beslissing genomen over mogelijke plaatsing. Definitieve plaatsing wordt bekend in de laatste week van het schooljaar omdat eerst bekeken moet worden hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in het betreffende leerjaar.

De afdelingsleiders zijn:

Mavo klas 2 t/m 4
dhr. Sipke Ruijter
s.ruijter@bonhoeffer.nl

Havo klas 2 en 3
dhr. Kees Bijman
k.bijman@bonhoeffer.nl

Havo klas 4 en 5
dhr. Alex de Custer
a.decuster@bonhoeffer.nl

Vwo klas 2 en 3

dhr. Patrick Verwindt

p.verwindt@bonhoeffer.nl

Vwo klas 4 t/m 6
mw. Babette Cillekens

b.cillekens@bonhoeffer.nl

Informatie aan ouders

Rapporten

Alle brugklasleerlingen krijgen een rapport in november, februari, april en aan het einde van het schooljaar. In de overige klassen verstrekken we uitsluitend een eindrapport. Ouders van minderjarige leerlingen kunnen de cijfer- en absentenadministratie van hun kind digitaal in Magister inzien. Hiervoor krijgen zij een inlogcode. Ouders van brugklasleerlingen krijgen deze code in de loop van het schooljaar.

Ouderavonden

Om ouders in staat te stellen zich goed te informeren organiseren we ouderavonden. Ouders ontvangen per e-mail een uitnodiging alsmede een instructie om zich (digitaal) aan te melden. Aan het begin van het schooljaar zijn er algemene informatieavonden voor de ouders van de leerlingen van alle leerjaren en afdelingen. In de loop van het schooljaar volgen ouderavonden over specifieke onderwerpen, zoals sector- en profielkeuzes, reizen en examens.

Daarnaast zijn er per jaarlaag twee ouderavonden met een tienminutenrooster waar de ouders de leraren kunnen spreken.

Info aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders, al dan niet verzorgend, hebben het recht om beiden op de hoogte te blijven van alle informatie die voor hun kind van belang is.

De school informeert daarom, op aanvraag, beide ouders op gelijke wijze via de gebruikelijke kanalen. Daarbij heeft onze website een voorname plaats als eerste informatiebron voor de ouders. Verder worden er in de loop van het jaar soms via de leerlingen op schrift mededelingen voor de ouders meegegeven, meestal via de mentor. Een leerling van gescheiden ouders neemt daarvan, op eigen initiatief, twee exemplaren mee. Op dezelfde manier kan een leerling op verzoek een kopie van zijn rapport meekrijgen van de mentor. De meeste informatie verspreiden we echter via de e-mail naar beide ouders.

Klachtenregeling en -route

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), waar het Bonhoeffercollege een onderdeel van is, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je je als leerling, ouder of medewerker prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. In dat geval helpt deze klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

In de klachtenregeling is nog meer informatie terug te vinden.

Interne contactpersonen

De klachtenregeling is van toepassing als een leerling, medewerker of ouder met zijn klacht niet elders terecht kan. Je kunt altijd terecht bij onze interne contactpersonen, Kristl Smit en Jan Camijn, of de externe vertrouwenspersoon, mevr. Jutta Hoogland. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven hoe met een klacht om te gaan en bemiddelen tussen betrokkenen. Contactpersonen zijn er dus niet alleen voor leerlingen maar voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces.

De interne contactpersonen zijn via e-mail te bereiken middels vertrouwenspersoon@bonhoeffer.nl

SVOK heeft een integriteitcode die voor iedereen geldt die optreedt namens of ten behoeve van SVOK. Dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SVOK.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar vooraf toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent. Dit doen we per gebruik (website, schoolgids, social media etc.) en we vragen het ieder jaar opnieuw. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Als je zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenootjes. Vraag dus altijd eerst om toestemming.

Kijk voor meer info over het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens op: www.svok.nl/privacy