Zo werken wij

Hier kun je praktische informatie vinden over onze manier van werken. Afspraken en procedures van uiteenlopende onderwerpen hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Onze afspraken

Op het Bonhoeffercollege hanteren wij een heel belangrijke basisregel:
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn.

De overige regels vind je in het document: Regels voor leerlingen.

Een volledig overzicht van de rechten en de plichten, inclusief klachtenprocedures, van de leerlingen is te vinden in het Leerlingenstatuut.

Voor de examenleerlingen is er het Examenreglement, dat vóór 1 oktober wordt gedeeld.

Verzuim

Bij afwezigheid wegens ziekte bellen ouders/verzorgers iedere dag vóór 10.00 uur naar de receptie (0251-659119). Is de leerling weer beter, dan levert hij/zij bij de receptie de gele absentiebrief in.

Deze formulieren liggen bij de receptie, maar zijn ook hier te vinden.

Medische afspraken dienen zoveel mogelijk in eigen tijd plaats te vinden. Indien een afspraak tijdens schooltijd is, moet dit door middel van de gele brief voor die tijd gemeld worden.

Buitengewoon verlof (bijv. verlof buiten schoolvakanties, bruiloft) is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de afdelingsleider. De leerling kan een formulier van de gemeente hiervoor ophalen bij de receptie.

Leerlingen die de gymnastieklessen niet kunnen of mogen bijwonen, zijn of blijven tijdens die uren op school.

Absentie

Wordt een absentie niet binnen 2 weken met een geldige reden op een absentieformulier verantwoord, dan moet de leerling daarvoor nakomen op donderdag van 15.15-16.30 uur.

In Magister is voor ouders en leerlingen te zien of er absenties open staan.

Bij meerdere ongeoorloofde absenties wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, afdelingsleider en eventueel leerplichtambtenaar.

Te laat

Als een leerling te laat in de les verschijnt, wordt hij/zij door de docent te laat gemeld in Magister. De leerling moet zich dan de volgende lesdag om 7.45 uur melden.

Schoolkosten

Informatie over de ouderbijdrage en overige schoolkosten is terug te vinden in dit overzicht.

Ouders ontvangen per mail een link naar Schoolloket om te betalen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, is na te lezen in deze handleiding.

Overige info over schoolkosten is te vinden in ons Informatiebulletin.

Als school of andere kosten voor uw kind een probleem geven, kunt u voor financiële hulp mogelijk terecht bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij bieden financiële ondersteuning als aanvulling op gemeentelijke en lokale regelingen aan jongeren tot 21 jaar. Informatie vindt u op www.kinderhulp.nl

Zij-instromers

Leerlingen die in de tweede klas of hoger willen instromen op onze school kunnen gebruikmaken van dit aanmeldingsformulier. Het is wel nodig om vooraf eerst contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor toelating te bespreken.

Informatie aan ouders

Rapporten

Alle onderbouwleerlingen krijgen een rapport in november, februari, april en aan het einde van het schooljaar. In vwo 4, 5 en 6 verstrekken we uitsluitend een eindrapport. De eindexamenklassen krijgen drie rapporten. De overige bovenbouwklassen krijgen viermaal per jaar, na het afsluiten van een toetsperiode, een rapport.

Ouders van minderjarige leerlingen kunnen de cijfer- en absentenadministratie van hun kind digitaal in Magister inzien. Hiervoor krijgen zij een inlogcode. Ouders van brugklasleerlingen krijgen deze code in de loop van het schooljaar.

Ouderavonden

Om ouders in staat te stellen zich goed te informeren organiseren we ouderavonden. Ouders ontvangen per e-mail een uitnodiging alsmede een instructie om zich (digitaal) aan te melden. Aan het begin van het schooljaar zijn er algemene informatieavonden voor de ouders van de leerlingen van alle leerjaren en afdelingen. In de loop van het schooljaar volgen ouderavonden over specifieke onderwerpen, zoals sector- en profielkeuzes, reizen en examens.

Daarnaast zijn er per jaarlaag twee ouderavonden met een tienminutenrooster waar de ouders de leraren kunnen spreken.

Info aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders, al dan niet verzorgend, hebben het recht om beiden op de hoogte te blijven van alle informatie die voor hun kind van belang is.

De school informeert daarom, op aanvraag, beide ouders op gelijke wijze via de gebruikelijke kanalen. Daarbij heeft onze website een voorname plaats als eerste informatiebron voor de ouders. Verder worden er in de loop van het jaar soms via de leerlingen op schrift mededelingen voor de ouders meegegeven, meestal via de mentor. Een leerling van gescheiden ouders neemt daarvan, op eigen initiatief, twee exemplaren mee. Op dezelfde manier kan een leerling op verzoek een kopie van zijn rapport meekrijgen van de mentor. De meeste informatie verspreiden we echter via de e-mail naar beide ouders.

Klachtenregeling en -route

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), waar het Bonhoeffercollege een onderdeel van is, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je je als leerling, ouder of medewerker prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. In dat geval helpt deze Klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

In de Klachtenregeling is nog meer informatie terug te vinden.

Interne contactpersonen

De klachtenregeling is van toepassing als een leerling, medewerker of ouder met zijn klacht niet elders terecht kan. Je kunt altijd terecht bij onze interne contactpersonen, Carlijn Nooij en Jaap Inja, of de externe vertrouwenspersoon, dhr. Jan Wibbens. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven hoe met een klacht om te gaan en bemiddelen tussen betrokken. Contactpersonen zijn er dus niet alleen voor leerlingen maar voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces. Lees hier meer over de rol van interne contactpersoon.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar vooraf toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent. Dit doen we per gebruik (website, schoolgids, social media etc.) en we vragen het ieder jaar opnieuw. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Als je zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenootjes. Vraag dus altijd eerst om toestemming.

Kijk voor meer info over het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens op: www.svok.nl/privacy