Skip to main content

Meedenken & meepraten: samen school

Op deze pagina vind je meer informatie over de rol en het werk van de leerlingenplatforms, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Samen zijn we school

Als school vinden we de inbreng van onze leerlingen en ouders erg belangrijk. Onderwijs is immers mensenwerk: elke dag weer vinden er duizenden interacties plaats. We vinden het belangrijk om te weten wat er onder onze leerlingen leeft en wat ouders vinden van de gang van zaken op school.

Maar ook nieuwe ideeën over hoe onze school en ons onderwijs eruit moet zien leggen we graag aan hen voor. Hieronder staat beschreven hoe we dat op het Bonhoeffer organiseren.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een organisatie voor leerlingen, door leerlingen. We komen op voor de rechten en mening van de leerlingen op het Bonhoeffercollege. Dit doen wij door vier keer per jaar een parlement te organiseren. Hier kunnen klassenvertegenwoordigers de mening van hun klas uiten over alles dat zich op school afspeelt. Alle punten die de leerlingen opnoemen worden verwerkt in notulen, waarna de leden van de leerlingenraad hiermee aan de slag gaan om de school nog een stukje beter te maken.
Behalve tijdens de parlementen, zijn wij ook bereikbaar via de mail: leerlingenraad@bonhoeffer.nl en natuurlijk in de gangen. We hebben we ook een Instagram account: @leerlingenraadbonhoeffer. Hier houden we jullie op de hoogte van de leerlingenraad en wat wij bereiken.
Inspraak van leerlingen komt eveneens tot uiting bij vacatures voor docenten, doordat een leerling deel uitmaakt van de sollicitatiecommissie.

 

Leerlingenstatuut

Een volledig overzicht van de rechten en de plichten van de leerlingen, inclusief klachtenprocedure, staat in het Leerlingenstatuut.

De ‘Regels voor leerlingen’ is een bijlage bij dit statuut en bevat de dagelijkse spelregels.

Ouderraad

De ouderraad streeft ernaar om – samen met de medezeggenschapsraad – de betrokkenheid van ouders bij onze school optimaal inhoud te geven. De ouderraad treedt op als:

  • achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarbij het initiatief aan beide zijden ligt;
  • klankbord voor de schoolleiding over o.a. operationele activiteiten, schoolontwikkelingen, beleving en resultaten.

De ouderraad zoekt altijd actief naar een goede vertegenwoordiging van alle afdelingen en jaargangen. Tijdens een schooljaar komt de raad zes keer bij elkaar, waarbij ook de schoolleiding is vertegenwoordigd. Ga hier naar de eigen website van de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van het schoolbeleid. De raad komt per schooljaar ten minste zesmaal bijeen en bestaat uit 6 medewerkers, 3 leerlingen en 3 ouders, en heeft vijf rechten:

  1. Informatierecht, bijvoorbeeld inzage in het (financieel) jaarverslag.
  2. Adviesrecht, bijvoorbeeld bij een belangrijke verbouwing.
  3. Instemmingsrecht, zoals voor het schoolplan.
  4. Initiatiefrecht, om voorstellen te doen bij de directie.
  5. Recht op overleg, als daar behoefte aan is.

Een volledig overzicht staat in het MR-reglement. De raad is te bereiken via medezeggenschapsraad@bonhoeffer.nl. Ook de notulen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen via dit e-mailadres.

Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aangezien het Bonhoeffercollege evenals het Jac. P. Thijsse College en het Kennemer College onder het bestuur valt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden bovenschoolse aangelegenheden besproken.
Nadere informatie over de GMR is te vinden op deze informatiepagina.