Skip to main content

Leerlingondersteuning

hoe gaat het met je?

We doen ons uiterste best dat elke leerling het fijn heeft bij ons op school, zich helemaal thuis voelt en goed presteert. Helaas lukt dat niet altijd bij iedereen. Hier lees je wat je mentor, de afdelingsleider, maar ook het zorgteam in dat geval voor je kunnen betekenen.

Begeleiding in de brugklas

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen een grote verandering. Daarom bieden we bij de start van het schooljaar extra begeleiding aan nieuwe leerlingen en natuurlijk daarna ook. Zo wen je snel aan je nieuwe school.

Na de eerste maanden kijken we of je het naar je zin hebt. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor het met succes doorlopen van het schooljaar. Heb je op belangrijke momenten bijvoorbeeld te weinig zelfvertrouwen, dan kun je na overleg met je ouders een cursus volgen om daarin verandering te brengen. En we bieden nog meer in de brugklas!

Studielessen

Alle brugklassers krijgen een jaar lang, eenmaal per week, tijdens de lessen studievaardigheid hulp en adviezen voor de studie in het algemeen. De mentor geeft deze lessen.

Opvang

Valt een les uit, dan proberen we het rooster zo aan te passen dat er geen tussenuren ontstaan, en we zorgen in de eerste helft van het schooljaar zoveel mogelijk voor opvang door bv. de onderwijsassistenten.

Vier-plussers

Leerlingen uit de vierde en hogere klassen, ‘vier-plussers’, helpen brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen op onze school en om hun weg te vinden in ons schoolleven.

Begeleiding na de brugklas

De leerlingen van de tweede klas mavo en havo krijgen wekelijks een studieles van hun mentor. Hierin is aandacht voor verbetering van huiswerk- en studiemethoden. In de derde klas geeft de mentor per week een lesuur keuzebegeleiding, als voorbereiding op hun pakket- of profielkeuze. Daarnaast is aandacht voor studiemethoden, huiswerk en dergelijke.

De leerlingen van de derde klas vwo krijgen tien keuzebegeleidingslessen per jaar van hun mentor. Deze lessen zijn een voorbereiding op de profielkeuze voor de vierde klas. De leerlingen van alle derde klassen en van de vierde klas vwo krijgen eind januari een advies over hun keuze.

In de bovenbouw mavo-4, havo en vwo geeft de mentor daarnaast wekelijks een begeleidingsles, het zogenaamde mentormoment.

Wat bieden wij nog meer?

Pestprotocol

Alles wat we als school willen doen aan (het voorkomen van) pesten staat of valt bij de signalering en/of melding van pestgedrag. Ons pestprotocol laat zien wat we inzetten om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het besteedt aandacht aan:

  • Pesten: verklaring en aanpak
  • Wie doet wat?
  • Digitaal pesten ofwel Cyberpesten
  • Informatie over de No Blame methode

We hebben ook een anti-pestcoördinator, Rick Zonneveld. Hij is bereikbaar via r.zonneveld@bonhoeffer.nl.

Ondersteuningsteam

Ons ondersteuningsteam geeft tweedelijnszorg. Dit is extra begeleiding die verder gaat dan de inzet van de mentor. Zo kunnen we voorkomen dat leerlingen de school voortijdig moeten verlaten en/of doorstromen naar het speciaal onderwijs. Het team bestaat uit vijf personen met kennis op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, rouwverwerking, genotmiddelen, dyslexie en dyscalculie. Zij bieden kortlopende hulp, zoals:

Individuele ondersteuning
Deze ondersteuning bestaat uit maximaal zes gesprekken met een leerlingbegeleider over bijvoorbeeld ondersteuning bij scheiding, rouw, angst, pesten, dyslexie, een laag zelfbeeld etc.

Groepstrainingen
De groepen komen wekelijks een uur bij elkaar voor een periode van zes weken om te werken aan o.a. het tegengaan van faalangst, sociale vaardigheden in de brugklas en examenangst in de (voor)examenklassen. Betrokken ouders krijgen hierover informatie tijdens speciale ouderavonden. Daarnaast organiseren we elk schooljaar via Stichting Zilveren Maan een scheiding- en een rouwgroep.

Dyslexie coaching
Onze dyslexiecoördinator biedt ondersteuning samen met drie dyslexiecoaches en een externe hulpverlener: een remedial teacher die, indien de ouders dat wensen en op hun kosten, op school ondersteuning geeft. Meer informatie is te lezen in ons dyslexie-protocol.

Oudervoorlichting
In de loop van het schooljaar organiseren we ook speciale ouderavonden over cyberpesten en alcoholmisbruik.

Intern Ondersteuningsoverleg
Het Intern Ondersteuningsoverleg bespreekt leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag en stelt een passende ondersteuningsroute vast. In dit overleg zitten: de ondersteuningscoördinator, de coördinator van de trajectgroep, een CJG-medewerker en op afroep de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de afdelingsleider en/of de mentor. Zij komen tweewekelijks bijeen en verwijzen zo nodig door.

Trajectgroep

Leerlingen die voor langere tijd begeleiding nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van de trajectgroep.

Voor deze leerlingen schrijven we een handelingsplan op maat met daarin de individuele ondersteuningsbehoeften. Zij krijgen een faciliteitenkaart, kunnen één-op-één begeleiding krijgen van een trajectgroepmedewerker of kunnen gebruikmaken van de trajectruimte: een kleine, prikkelarme omgeving waar de leerling rustig kan werken.

Ondersteuningsplan

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsplan opstelt. Passend onderwijs voor ieder kind betekent vooral: uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Hoe dit wordt vormgegeven en gerealiseerd verschilt per school.
In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften. Daarbij gaan we uit van een niveau van basisondersteuning dat past bij de expertise en de faciliteiten die onze school heeft.