Skip to main content

Leerlingondersteuning

hoe gaat het met je?

We doen ons uiterste best dat elke leerling het fijn heeft bij ons op school, zich helemaal thuis voelt en goed presteert. Helaas lukt dat niet altijd bij iedereen. Hier lees je wat je coach, de afdelingsleider, maar ook het zorgteam in dat geval voor je kunnen betekenen.

Begeleiding in de brugklas

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen een grote verandering. Daarom bieden we bij de start van het schooljaar extra begeleiding aan nieuwe leerlingen en natuurlijk daarna ook. Zo wen je snel aan je nieuwe school.

Na de eerste maanden kijken we of je het naar je zin hebt. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor het met succes doorlopen van het schooljaar. Heb je op belangrijke momenten bijvoorbeeld te weinig zelfvertrouwen, dan kun je na overleg met je ouders een cursus volgen om daarin verandering te brengen. En we bieden nog meer in de brugklas!

Studielessen

Alle brugklassers krijgen een jaar lang, eenmaal per week, tijdens de lessen studievaardigheid hulp en adviezen voor de studie in het algemeen. De coach geeft deze lessen.

Opvang

Valt een les uit, dan proberen we het rooster zo aan te passen dat er geen tussenuren ontstaan, en we zorgen in de eerste helft van het schooljaar zoveel mogelijk voor opvang door bv. de onderwijsassistenten.

Vier-plussers

Leerlingen uit de vierde en hogere klassen, ‘vier-plussers’, helpen brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen op onze school en om hun weg te vinden in ons schoolleven.

Begeleiding na de brugklas

Vmbo-tl
Om de studievoortgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen, krijgt iedere leerling coachgesprekken. De coach leert de leerling goed kennen en kan
ondersteunen bij de studievoortgang. Hij/zij helpt ook als een leerling ergens mee zit of vastloopt. Daarnaast helpt de coach bij het maken van een profiel-, vakkenkeuze voor de 3e en 4e klas.

Havo en Vwo
Bij het havo en vwo krijgen de leerlingen in principe in de 2e en 3e klas dezelfde coach. De coach leert de leerlingen goed kennen en kan hen daardoor in de 3e klas helpen bij het maken van een keuze voor de bovenbouw. Ook in het voorexamenjaar en het examenjaar krijgt de leerling veelal dezelfde coach, zodat deze goed kan adviseren in de keuze voor een vervolgopleiding.

Naast het individuele coachmoment hebben de leerlingen van de 2e en 3e klas als klas een vast groepsmoment. Dit moment wordt een half jaar ingepland. Hierin is aandacht voor het groepsproces en andere zaken die de gehele klas aangaan. In de derde klas wordt dit uur tevens ingezet als voorbereiding op hun pakket- of profielkeuze. Deze lessen zijn een voorbereiding op de profielkeuze voor de vierde klas. De leerlingen van alle derde klassen en van de vierde klas vwo krijgen eind januari een advies over hun keuze.

Wat bieden wij nog meer?

Trajectgroep

Leerlingen die voor langere tijd begeleiding nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van de trajectgroep.

Voor deze leerlingen schrijven we een handelingsplan op maat met daarin de individuele ondersteuningsbehoeften. Zij krijgen een faciliteitenkaart, kunnen één-op-één begeleiding krijgen van een trajectgroepmedewerker of kunnen gebruikmaken van de trajectruimte: een kleine, prikkelarme omgeving waar de leerling rustig kan werken.

Pestprotocol

Alles wat we als school willen doen aan (het voorkomen van) pesten staat of valt bij de signalering en/of melding van pestgedrag. Ons pestprotocol laat zien wat we inzetten om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het besteedt aandacht aan:

  • Pesten: verklaring en aanpak
  • Wie doet wat?
  • Digitaal pesten ofwel Cyberpesten
  • Informatie over de No Blame methode

We hebben ook een anti-pestcoördinator, Rick Zonneveld. Hij is bereikbaar via r.zonneveld@bonhoeffer.nl.

Ondersteuningsteam

Ons ondersteuningsteam geeft extra ondersteuning. Dit is begeleiding die verder gaat dan de inzet van de mentor. Het doel hiervan is het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. We streven ernaar ze de vaardigheden aan te leren om ook succesvol te kunnen zijn in hun vervolgopleiding na school. Zo hopen wij vroegtijdig schoolverlaten en af-of uitstroom van leerlingen met ondersteuningsbehoeften te voorkomen. Het team wordt aangestuurd door een ondersteuningscoördinator. Het team bestaat bestaat uit:

  • een dyslexiecoördinator; zij biedt ondersteuning samen met drie dyslexiecoaches en een externe hulpverlener: een remedial teacher die, indien de ouders dat wensen en op hun kosten, op school ondersteuning geeft. Meer informatie is te lezen in ons dyslexie-protocol.
  • twee leerlingbegeleiders met kennis op het gebied van o.a. faalangst, sociale vaardigheden, rouwverwerking en dyscalculie; Zij bieden kortlopende (max. 6 keer) individuele hulp en geven de groepstrainingen zoals de faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining.
  • een Traject op Maat coach (TOM coach) met kennis op het gebied van leerlingen met een hoge intelligentie (hoogbegaafde leerlingen) en de uitdagingen waarmee zij te maken kunnen krijgen; Zij biedt kortlopende (max. 6 keer) individuele ondersteuning.
  • een trajectcoördinator en meerdere trajectbegeleiders; Leerlingen die voor langere tijd begeleiding nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van de trajectgroep. Voor deze leerlingen schrijven we een handelingsplan op maat met daarin de individuele ondersteuningsbehoeften. Zij krijgen een faciliteitenkaart, kunnen één-op-één begeleiding krijgen van een trajectgroepmedewerker of kunnen gebruikmaken van de trajectruimte: een prikkelarme omgeving waar de leerling rustig kan werken.

Intern Ondersteuningsoverleg

Het Intern Ondersteuningsoverleg bespreekt leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag en stelt een passende ondersteuningsroute vast. In dit overleg zitten: de ondersteuningscoördinator, de coördinator van de trajectgroep, de Jeugd en Gezinscoach, de afdelingsleider en de mentor. Zij komen tweewekelijks bijeen en geven advies n.a.v. de ondersteuningsvraag. Dit kan een vorm van begeleiding van het ondersteuningsteam zijn of een advies voor externe ondersteuning waarbij de Jeugd en Gezinscoach kan aansluiten.

Ondersteuningsplan

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsplan opstelt. Passend onderwijs voor ieder kind betekent vooral: uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Hoe dit wordt vormgegeven en gerealiseerd verschilt per school.

In dit ondersteuningsplan geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften. Daarbij gaan we uit van een niveau van basisondersteuning dat past bij de expertise en de faciliteiten die onze school heeft.

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband

Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Als ouders een kind hebben aangemeld bij een school, is de school verplicht om te onderzoeken of en hoe zij zelf de gevraagde extra ondersteuning kunnen bieden. Als zij dat niet kunnen, zijn ze verplicht zelf een andere onderwijsplek te zoeken. Dit is de zorgplicht passend onderwijs die bij de schoolbesturen ligt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur.

Wij verwijzen hiervoor ook graag naar de website van de Rijksoverheid gericht op passend onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/09/08/uitleg-passend-onderwijs-voor-leerlingen-en-ouders

Wat is het samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijsaanbod. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, zitten vmbo-, havo- en vwo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In onze regio vallen alle VO-scholen in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest in het samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. Dit zijn tegelijkertijd de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast maken de VSO-scholen Heliomare Onderwijs in Heemskerk, Het Molenduin in Santpoort/Driehuis en Jeugdzorgplus Ronduit in Bakkum onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. De scholen (schoolbesturen) in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze regelen dat er voor ieder kind die dat nodig heeft extra hulp wordt georganiseerd of een speciale school wordt gevonden. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt omschreven welke afspraken er zijn gemaakt op het gebied van (de inzet van) ondersteuning en hoe er vorm wordt gegeven aan passend onderwijs in de regio.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de website van het samenwerkingsverband waar wij onderdeel van uitmaken, namelijk Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland: https://www.swvvomk.nl/