Brugklassen: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals nieuws, info over projecten, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

We kunnen ons goed voorstellen dat met name ouders van brugklasleerlingen natuurlijk erg benieuwd zijn naar hoe het met hun kind gaat op de nieuwe school. De eigen mentor heeft hierover de meeste informatie en het beste inzicht. De eerste kennismaking met de eigen mentor vindt op dinsdag 8 september plaats.

In verband met de Coronamaatregelen zullen onderstaande avonden zeer waarschijnlijk in een andere vorm worden georganiseerd. U ontvangt hierover tijdig via de mail meer informatie.

Door het jaar heen zijn er twee momenten waarop ouders een 10-minutengesprek kunnen aanvragen. Dit schooljaar is dat op 30 november en 8 december en op 2 en 8 maart.

Op maandag 5 oktober is er een oudercarrousel speciaal voor brugklasouders. Verschillende docenten bespreken allerlei onderwerpen die met leren te maken hebben. Ook wordt de verbinding gemaakt met hoe je als ouder thuis je kind het beste kunt ondersteunen.

In februari is er een informatiebijeenkomst over het determinatietraject in de brugklas. In dit document staan de geldende eindnormen.

Gezelligheidsdagen brugklas

In de eerste helft september zal elke brugklas onder leiding van de mentor een gezelligheidsdag hebben. Daarbij hoort een bezoek aan de bowling en het zwembad. De normale lessen vervallen op die dag. Meer info (wanneer, hoe laat en waar) volgt via de mentor.

Vervolg in klas 2

Gedurende de eerste helft van het schooljaar willen we je vooral laten wennen aan het leven op een middelbare school zoals het van klas naar klas verhuizen, de grotere drukte, het waarschijnlijk langer fietsen, het maken van meer huiswerk, enz. Omgekeerd willen we jou natuurlijk ook goed leren kennen.

In de tweede helft van het schooljaar kijken we meer naar de schoolvaardigheden en prestaties. We willen ervoor zorgen dat iedereen straks in de 2e klas zoveel mogelijk op de goede afdeling terechtkomt en zo kans heeft om met succes een diploma te halen.

We gebruiken hiervoor een speciaal systeem. Elke leerling maakt voor de huiswerkvakken regelmatig toetsen of opdrachten. Deze beoordelen we altijd op twee niveaus: een leerling in een mavo/havo brugklas krijgt dus een A (= mavo) en een B (= havo) cijfer. En zo krijgt een leerling in een havo/vwo brugklas een B (= havo) en een C (= vwo) cijfer. Het komt wel eens voor dat een leerling moeite heeft met het hogere niveau. En steeds maar lage cijfers halen is niet fijn natuurlijk. In overleg kunnen we dan de cijfers voor het hogere niveau niet meer geven.

Aan het einde van het schooljaar wordt in de leerling- en klasbespreking met alle betrokken docenten voor elke leerling beslist over de doorstroom naar klas 2.

In principe kan een leerling niet doubleren (zittenblijven) in een brugklas. We vinden dat na een jaar wel duidelijk moet zijn in welke 2e klas een leerling het beste verder kan gaan. Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) heel veel onderwijs in de brugklas heeft gemist. In zo’n geval kan het, uiteraard na overleg met alle betrokkenen, verstandig zijn om de brugklas nog een keer te doorlopen.
Soms komt het voor dat we van mening zijn dat een leerling het niveau van een mavo 2 klas niet aan zal kunnen. In dat geval adviseren wij ouders om een meer passende andere school te gaan zoeken. Uiteraard bespreken we dit tijdig en bieden we de nodige ondersteuning.

Invulling sectie-ontwikkeldagen brugklas

De invulling van deze dagen dit jaar:

  1. Werken aan de Me-Mindmap
  2. Boek lezen en presentatie voor Nederlands voorbereiden
  3. Zelfevaluatie schrijven n.a.v. voorlopig advies voor 2e klas
  4. Boek lezen en presentatie voor Engels voorbereiden
  5. Groepswerk ter voorbereiding op afsluiting brugcup/brugklasjaar en start in 2e klas