Skip to main content

Brugklassen: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals nieuws, info over projecten, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

We kunnen ons goed voorstellen dat met name ouders van brugklasleerlingen natuurlijk erg benieuwd zijn naar hoe het met hun kind gaat op de nieuwe school. De eigen mentor heeft hierover de meeste informatie en het beste inzicht.

Door het jaar heen zijn er twee momenten waarop ouders een driehoeksgesprek (gesprek tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor om de voortgang van de leerling te bespreken) kunnen aanvragen. In het schooljaar 23-24 is dat op 12 en 18 december ’23 en op 4 maart ’24.

Vervolg in klas 2

Gedurende de eerste helft van het schooljaar willen we je vooral laten wennen aan het leven op een middelbare school zoals het van klas naar klas verhuizen, de grotere drukte, het waarschijnlijk langer fietsen, het maken van meer huiswerk, enz. Omgekeerd willen we jou natuurlijk ook goed leren kennen.

In de tweede helft van het schooljaar kijken we meer naar de schoolvaardigheden en prestaties. We willen ervoor zorgen dat iedereen straks in de 2e klas zoveel mogelijk op de goede afdeling terechtkomt en zo kans heeft om met succes een diploma te halen.

We gebruiken hiervoor een speciaal systeem. Elke leerling maakt voor de huiswerkvakken regelmatig toetsen of opdrachten. Deze beoordelen we altijd op twee niveaus: een leerling in een mavo/havo brugklas krijgt dus een A (= mavo) en een B (= havo) cijfer. En zo krijgt een leerling in een havo/vwo brugklas een B (= havo) en een C (= vwo) cijfer. Het komt wel eens voor dat een leerling moeite heeft met het hogere niveau. En steeds maar lage cijfers halen is niet fijn natuurlijk. In overleg kunnen we dan de cijfers voor het hogere niveau niet meer geven.

Aan het einde van het schooljaar wordt in de leerling- en klasbespreking met alle betrokken docenten voor elke leerling beslist over de doorstroom naar klas 2. In het filmpje voor vmbo-tl/havo klassen en het filmpje voor havo/vwo/gym+ klassen leggen we uit hoe we besluiten in welke afdeling uw kind naar de 2e klas zal gaan. Hier kunt u kijken naar de normberekening die we hanteren.

In principe kan een leerling niet doubleren (zittenblijven) in een brugklas. We vinden dat na een jaar wel duidelijk moet zijn in welke 2e klas een leerling het beste verder kan gaan. Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) heel veel onderwijs in de brugklas heeft gemist. In zo’n geval kan het, uiteraard na overleg met alle betrokkenen, verstandig zijn om de brugklas nog een keer te doorlopen.
Soms komt het voor dat we van mening zijn dat een leerling het niveau van een mavo 2 klas niet aan zal kunnen. In dat geval adviseren wij ouders om een meer passende andere school te gaan zoeken. Uiteraard bespreken we dit tijdig en bieden we de nodige ondersteuning.

CBO-screening

Alle brugklasleerlingen worden gescreend door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Voor het afnemen en interpreteren van de screening hebben wij uw toestemming nodig. Deze wordt tijdens de informatieavond middels een formulier aan u gevraagd. Mocht u tijdens de informatieavond niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt het formulier naar u opgestuurd.
De CBO-screening bestaat uit toetsen op het gebied van motivatie, intelligentie en welbevinden. Het CBO levert de toetsen aan en verwerkt de gegevens. De toetsgegevens geven een completer beeld van de leerling: wat heeft de leerling in zijn/haar mars, heeft de leerling meer uitdaging nodig en hoe is het gesteld met de motivatie en het welbevinden?
De uitslag geeft ons informatie over hoe het leren te begeleiden, wie er behoefte heeft aan ondersteuning of uitdaging en welke tips er te geven zijn om leerlingen (nog) beter uit de verf te laten komen. Tevens kunnen mogelijke problemen in het schooltraject (vroeg) gesignaleerd en voorkomen worden.
Voor een uitgebreide uitleg over de CBO-screening kunt u hier klikken.

Invulling sectie-ontwikkeldagen brugklas

Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling van deze dagen in schooljaar ’23-’24 is nog niet bekend.